Съдържание

Посетители

В момента има 164  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-68-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-68-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на оползотворими отпадъци в част /1000 кв.м/ от поземлен имот с идентификатор 04279.618.88 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „УНИТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението