Съдържание

Посетители

В момента има 193  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2019 г.

БД-67-ПР/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-67-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 777565.28.14, местност „Суракево“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „СИЙУАЙНС“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението