Съдържание

Посетители

В момента има 226  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2009 г.

БД -11- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -11- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “МВЕЦ на р. Градевска”, местоположение землище на с. Градево, Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -10- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -10- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Преобразуване /реконструкция/ на бивше компресорно помещение в хотел», местоположение част (470.90 кв. м) от имот №026001, местност „Свети Петър”, землище на с. Гайтаниново, Община Хаджидимово

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -09- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -09- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за създаване на овощна градина с прасковени насаждения и изграждане на система за капково напояване и система за надкоренно микрооросяване”, местоположение имот № 036017, местност „Тополите” в землище на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -08- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -08- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Баня с довеждащ и отвеждащ колектор с външни връзки”, местоположение имоти № 319001, местност “Янов мост” и № 000877, меснтост “Килията”, землище на с. Баня, Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -07- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -07- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на газоразпределителна мрежа и прилежащите съоръжения за газифициране на парова централа на “Благоевград БТ” АД, местоположение УПИ ІІІ, имот с идентификатор 04279.618.23, кв. 2 по плана на гр. Благоевград, Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -06- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -06- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Хотелски комплекс», местоположение имот № 022066, мастност „Кавако”, землище на с. Кулата, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД -05- ПР/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД -05- ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х:   да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на модулно пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води с. Черниче”, местоположение имот № 000024, местност “Реката”, землище на с. Крупник, Община Симитли

От тук може да изтеглите пълния текст на решението