Съдържание

Посетители

В момента има 474  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-66-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-66-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8126 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ОГИ АУТО ПАРТС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-65-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-65-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на хотел в поземлен имот с идентификатор 02676.19.121, местност „Грамадето“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МЛЕТ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-64-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-64-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на рекреационен и балнеологичен комплекс с VIP зона и къщи за гости в УПИ IХ, пл. № 971, кв.16 А по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №4 + КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ДЖИ БИ АЙ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-63-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-63-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на мандра за преработка на мляко в поземлен имот с идентификатор 17405.507.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Владо груп“ ЕООД, гр. Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-62-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-62-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Разширяване на производството на предприятие, разположено в имот № 042005, землище на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград и закупуване на оборудване“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ЕТ „ЗП Георги Петканин“

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-61-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-61-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерии в поземлен имот с идентификатор 65334.123.12 в местността „Топорков орман“ по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Б.С.П

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-60-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-60-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в част от поземлен имот с идентификатор 04279.139.39, местност „Под черквата“ по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Д. Е. И.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението