Съдържание

Посетители

В момента има 145  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-66-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-66-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8126 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ОГИ АУТО ПАРТС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението