Съдържание

Посетители

В момента има 144  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-63-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-63-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на мандра за преработка на мляко в поземлен имот с идентификатор 17405.507.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Владо груп“ ЕООД, гр. Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението