Съдържание

Посетители

В момента има 129  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-107-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-107-ПР/30.11.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на садково стопанство и любителски риболов в имот № 000916 (язовир „Стойковци“), местност „Стойковци“, землище на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Алексиеви фиш” ЕООД, ЕИК 204409893

От тук може да изтеглите пълния текст на решението