Съдържание

Посетители

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-86-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-86-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлени имот с идентификатори 65334.194.11 и 65334.300.4971 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: наследници на Трендафил Костадинов Димитров

От тук може да изтеглите пълния текст на решението