Съдържание

Посетители

В момента има 1664  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-54-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-54-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на индустриални минерали - риолити, суровина за стъкларската и керамичната промишленост от находище „Балабаница“ в землището на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG00002003 „Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-784/24.10.2008 г. На Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.)

Възложител: „ФОРБС БГ“ АД , ЕИК 201042851

От тук може да изтеглите пълния текст на решението