Съдържание

Посетители

В момента има 543  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-45-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-45-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на гр. Разлог, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61813.242.188 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Разлог , БУЛСТАТ 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението