Съдържание

Посетители

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2017 г.

БД-21-ПР/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-21-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Засаждане на смокинови, орехови и медоносни насаждения, и изграждане на водовземно съоръжение за напояване, резервоар, система за капково напояване и стопанска постройка в имоти с №№ 022022, 022023, 022020, 022015, 022016, 022024, 022025, 022019, 022018 и 022037, местност „Цалината“, землище на с. Полето, Община Симитли, Област Благоевград и външно електрическо захранване на стопанска постройка и система за капково напояване“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ОНБАШИЙСКИ“ ЕООД, ЕИК 203824331

От тук може да изтеглите пълния текст на решението