Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-73-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-73-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на ферма за отглеждане на кози в имот № 016097, местност „Трохалето“, землище на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-72-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-72-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжериен комплекс с площ 50 дка, хидрогеоложко проучване на неогенския термоводоносен хоризонт на Санданския гребен на дълбочина 500 м, чрез изграждане на проучвателен сондаж и добив на подземни води в имот № 000033, землище на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-71-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-71-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на черешови градини в имоти с №№ 043003, 043024, 043025, 043027, 043028, 043330, 043034, 043035, 061001, 061002, 061003, 061004, 061005, 061006, 061007, 061008, 061009, 124007 и 124010 и градини от нарове в имоти с №№ 055006, 055007, 055008, 066018, 069003, 069004, 069005, 069006, 069010, 069014, 069015, 069016, 069017, 069018, 069019, 069020, 069021, 069023, 069024, 069025, 069026, 069027, 069028, 069029, 069030, 069031 и 069032 в землището на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-70-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-70-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 1000 бр. овце в имот №000580 в землището на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-69-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-69-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на насаждения от билки в имоти №№ 039017, 000206, местност „Пилит“ и №№ 040026, 040025, 040021, 040016, 040013, 041008, 041011, 040014, 041014, местност „Малката копаня“, землище на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград и изграждане на два броя тръбни кладенци за напояването им“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-67-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-67-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма с капацитет до 250 крави в поземлен имот №148109 в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-66-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-66-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преструктуриране и конверсия на винени лозя – засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване в имоти с номера с №№ 022001 и 022002 с обща площ 3.4996 ха в землището на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението