Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-18-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-18-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на нова въздушна линия НН с цел захранване на жилищна сграда, изградена в поземлен имот с идентификатор 04279.116.41, местност „Пенков чифлик" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ЧЕЗ Разпределение България" АД, със седалище гр. София, район „Илинден", ул. „Цар Симеон" № 330, ЕИК 130277958

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението