Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-13-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-13-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №039017 с площ 19.816 дка, местност „Червената пръст" в землището на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Б.С.П и Р.М.П.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението