Съдържание

Посетители

В момента има 174  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-67-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-67-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 1000 броя овце и кози в поземлен имот №009009 с площ 6721 м2, местност „Иловицата" в землището на с. Кърпелево, община Струмяни, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Евробиза" ЕООД, със седалище и адрес на управление община Струмяни, с. Кърпелево, ЕИК 200032498

От тук може да изтеглите пълния текст на решението