Съдържание

Посетители

В момента има 76  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-50-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-50-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на пъстърва на изравнител „Петрово", находящ се в поземлен имот №000366, местност „Ферово", землище на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград към МВЕЦ „Петрово", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „АРИЕЛ – ТН" ЕООД, със седалище и адрес на управление област Враца, община Мездра, гр. Мездра, ул. „Александър Стамболийски" № 91, ЕИК 106517564

От тук може да изтеглите пълния текст на решението