Съдържание

Посетители

В момента има 206  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-34-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-34-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Увекс Про“ на водопровода за питейно – битово водоснабдяване на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „УВЕКС ПРО“ ООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Сандански, гр. Сандански, ул. „Солунска“ № 37, ЕИК 202084390

От тук може да изтеглите пълния текст на решението