Съдържание

Посетители

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-29-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-29-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кравеферма за 50 крави в имот № 055008 в местност „Горно Грамаде“ в землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:М.Н.Н

От тук може да изтеглите пълния текст на решението