Съдържание

Посетители

В момента има 380  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-16-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-16-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Жилищно строителство с профилактично-възстановителен център в поземлен имот № 056017 с площ 13.154 дка в местността “Бански път“, землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж № 1 ХГ от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог с цел осигуряване на необходимите количества минерална вода за нуждите на профилактично-възстановителния център“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Бане Банско“ ООД с адрес на управление гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 3, Булстат BG 131199081

От тук може да изтеглите пълния текст на решението