Съдържание

Посетители

В момента има 200  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2009 г.

БД-07-EO/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 07- ЕО/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП - ПРЗ) за промяна предназначението на имот № 015011 с площ 11.997 дка, местност “Долен чардак”, землище с. Ново Кономлади, Община Петрич за фотоволтаична електроцентрала

От тук може да изтеглите пълния текст на решението