Съдържание

Посетители

В момента има 77  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2010 г.

БД-21-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-21-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 03504.201.395 с площ 3.314 дка, местност “Чуката”, землище на гр. Белица, Община Белица, Област Благоевград за  „Фотоволтаична електроцентрала”

възложител: Община Белица, гр. Белица, ул. Георги Андрейчин” № 15, БУЛСТАТ 000024688

От тук може да изтеглите пълния текст на решението