Съдържание

Посетители

В момента има 142  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2010 г.

БД-19-EO/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-19-ЕО/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за Подробен устройствен план  - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот № 024131 с площ 37.117 дка, местност «Подината», землище на гр. Кресна, Община Кресна за отреждане на имота от начин на трайно ползване «Нива» в УПИ с конкретно предназначение «За голяма фотоволтаична система за производство на електрическа енергия»

възложител: „КУМЕР” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Лозенец”, ул. „Чавдар Мутафчиев” № 5а

От тук може да изтеглите пълния текст на решението