Съдържание

Посетители

В момента има 126  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2012 г.

БД-01-EO/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-01-ЕО/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да се извърши екологична оценка за  Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за поземлени имоти с  № 026066, местност „Пшеницата”, землище на с. Ракитна и № 000783, местност „Грамагя”, землище на с. Мечкул,  Община Симитли, Област Благоевград с отреждане за „Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволтаична централа”, който има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”

възложител: „ВЕЦ–СЛАВОВА” ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението