Съдържание

Посетители

В момента има 214  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2020 г.

БД-13-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-13-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за  „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.58.12 в местността Над междата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на рекреационна устройствена зона за вилни селища „Пп““, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Благоевград, „Укев транс“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението