Съдържание

Посетители

В момента има 46  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2020 г.

БД-11-EO/2020 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-11-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 17395.153.9, местност „Заемджиков чифлик/Мочура“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, отнесен към предимно производствена зона (Пп) „за цех за преработка на месо“, с което имотът се отрежда „за фотоволтаичен парк“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „НИКАН АГРО“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението