Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2019 г.

БД-18-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-18-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Якоруда в обхват поземлен имот № 134016, местност Белмекен, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград с цел промяна на устройствената зона за инженерна инфраструктура „Т-и1“, в която попада имотът, в устройствена зона за спортно-рекреационно обществено обслужване „Сро“, при прилагането на които няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Х. С. С.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението