Съдържание

Посетители

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2018 г.

БД-11-EO/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-11-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот с №012013 в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на многофункионална устройствена зона „Смф“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ГРИЙН ВАЛИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението