Съдържание

Посетители

В момента има 387  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2016 г.

БД-16-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-16-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот №057002, местност „Мамал дол“, землище на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград за „цех за дървообработка и цех за пелети“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: С. И. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението