Съдържание

Посетители

В момента има 194  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2016 г.

БД-15-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-15-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за част (860 м2) от имот № 018020, местност „Сливица“, землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград за „цех за пелети“, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Ю. И. Ш.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението