Съдържание

Посетители

В момента има 140  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2016 г.

БД-01-EO/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-01-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.12.33 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона „Смф1“ при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Д. Е. Ч.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението