Съдържание

Посетители

В момента има 391  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2015 г.

БД-14-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-14-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за промяна на отреждането на поземлен имот с идентификатор 02676.501.4227 и площ 5567 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ от „за бетонов център“ в „за дърводелска работилница“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Р. Г. Л.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-13-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-13-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за "Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I-881, кв. 72 по Плана за регулация (ПР) на гр. Кресна с площ на целия имот 115.001 дка с основно предназначение „Чисто производствена устройствена зона" и конкретно предназначение „Завод за електрокрепежни елементи" с цел разделянето му на два отделни самостоятелни УПИ: УПИ I-881 /нов/, кв. 72 запазва предназначението си „Пч" – „Завод за електрокрепежни елементи" с площ 102.327 дка; УПИ II-881 /новообразуван/, кв. 72 с предназначение „За производство на пелети, офиси, магазин, склад за готова продукция, кафе-аперитив, заведение за обществено хранене, стая за почивка на персонала, монтаж на фотоволтаични системи и трафопост" с площ 12.674 дка, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „Енергоремонт Кресна" АД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Кресна, гр. Кресна, ул. „Промишлена" № 8, ЕИК 0811191172

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-12-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-12-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград на имот с идентификатор 04279.124.20, местност „Крушите" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена зона – „Пп" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Е. К. Е. и П. И. Е.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-11-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-11-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) - План за застрояване (ПЗ) за улична регулация и гробищен парк , кв. 78, гр. Добринище, поземлени имоти с идентификатори 21498.350.102, 21498.350.515 и 21498.350.608 по одобрена кадастрална карта на гр. Добринище и ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 21498.139.72 и поземлен имот с идентификатор 21498.139.21 по одобрена кадастрална карта на гр. Добринище от селско стопански земи /ниви/ в урбанизирани територии /гробищен парк/ при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Банско с адрес: област Благоевград, община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров" № 1, ЕИК 000024663

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-10-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград, за имот № 061004 с площ 9.786 дка и имот № 061014 с площ 4.141 дка, местност „Под междата", землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона за складова база за строителни материали - „Смф1"" при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: К. А. Я. и Е. М. Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-09-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с отреждане за „Жилищно строителство" в обхвата на поземлен имот с идентификатор 61813.781.514, местност „Бойков рид" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „Пирин Инвестмънт" ООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Разлог, гр. Разлог, ул. „Иконом Ангелов" № 5, ЕИК 101732367

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-08-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП–ПЗ) за поземлени имоти №006170 и №006171 и части от поземлени имоти с №№ 006157, 006169, 006172 и 006210, землище на с. Осеново, община Банско, област Благоевград „за гробищен парк", при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Банско с адрес: област Благоевград, община Банско, гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров" № 1

От тук може да изтеглите пълния текст на решението