Съдържание

Посетители

В момента има 194  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2015 г.

БД-20-EO/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-20-ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград за имот с идентификатор 04279.125.84, местност „Цигларката“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона „Жм1“ при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: М. И. В. и Е. И. В.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението