Съдържание

Посетители

В момента има 154  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2013 г.

БД-01-EO/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-01-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) - изменение на регулацията и обединяване на УПИ XXXIII-833 и УПИ XIV-830, кв. 54 по плана на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград, обособяване на ново УПИ XXXV 830,833 в кв. 54 по плана на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград с отреждане и застрояване за „Дървопроизводство и комбинирана централа за производство на електро и топлоенергия“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: “ЕВКЛИПС“ ООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Разлог,  гр. Разлог, ул. „полк. Лазар Нишков“ № 19

От тук може да изтеглите пълния текст на решението