Съдържание

Посетители

В момента има 233  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2012 г.

БД-02-EO/2012 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-02-ЕО/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот №025135 с площ 4.266 дка в местност “Кинлъка”, землище на гр. Хаджидимово, Община Хаджидимово, Област Благоевград за „Фотоволтаична електроцентрала”, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здравe

възложител: Георги Ангелов Бациев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението