Съдържание

Посетители

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта

Експертен екологичен съвет и предстоящи обществени обсъждания

Съобщение за провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка на проекта на ОУП на община Гърмен

Днес 16.01.2023 г., на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ-Благоевград съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проекта на ОУП на община Гърмен и предварителния проект на ОУП на община Гърмен

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Възложител: ОБЩИНА ГЪРМЕН, със седалище и административен адрес на управление, село Гърмен, област Благоевград, ул. „Първа” 35, ЕИК 000024752, представлявана от Феим Иса- кмет на Община Гърмен
Пълен пощенски адрес: 2960, село Гърмен, област Благоевград, ул. „Първа“ № 35
Телефон: 07523/20 40; 07523/20 47; факс 07523/31 79; 0751/6 10 62
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Лице за контакти: инж. Петър Тигалонов, тел.: 0879 659694, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

2 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЛАН
а) основание за изготвяне на Плана - Предварителният проект за Общ устройствен план на община Гърмен е разработен в пълно съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията;
б) период на действие - Общият устройствен план на Община Гърмен предвижда нейното развитие за перспективен срок от 20 години, т.е. планов хоризонт до 2035 година;
в) териториален обхват - общински.
г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа - всички зони, територии и места включени в Националната екологична мрежа на територията на общината.
д) основни цели на плана - Главната цел на Общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Гърмен, природни, културноисторически, туристически и други ресурси;
е) финансиране на Плана - Ресурсите за изготвяне на Общия устройствен план се осигуряват от държавния бюджет - МРРБ, а тези за изпълнението на целите и приоритетите му са индикативни и включват средства от различни източници републикански и общинския бюджети, публични фондове, предприятия, средства на физически и юридически лица, средства от фондове на Европейския съюз, международни финансови институции;
ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана и наличие на нормативно регламентирано изискване за обществено обсъждане - Общият устройствен план на община Гърмен се разработва в две фази:
• Първа фаза - Предварителен проект, включваща и изработването на Опорен план;
• Втора фаза - Окончателен проект.
Общественото обсъждане на Предварителния проект ще се проведе в заседателната зала на Общинската администрация на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, заедно с изготвения Доклад за екологична оценка и приложенията към него в законоустановеният срок на 22.02.2023 година.

2. ОРГАН, ОТГОВОРЕН ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ПЛАНА И ОРГАН, ОТГОВОРЕН ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА.
Съгласно чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с Решение на Общински съвет - Гърмен.
Приложението му е приоритет на възложителя.

3. МЯСТО ЗА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП - Предварителен проект на ОУП на община Гърмен, Екологичната оценка с приложенията към нея и на техническото резюме са на разположение на интересуващите се на:
• В стая № 17 в сградата на общинската администрация Гърмен всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в периода от 16.01.2023 година до 22.02.2023 година;
• На интернет страницата на Възложителя - https://www.garmen.bq/ в периода от 16.012023 година до 22.02.2023 година;
• Писмени становище се приемат по пощата или в Общинската администрация, село Гърмен, на е-mail адреса на общината Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или посоченото лице за контакти, както и в РИОСВ Благоевград, 2700, ул. “Свобода” № 1, https;//riosvbl.org/.