Съдържание

Посетители

В момента има 215  гости и няма потребители и в сайта

Експертен екологичен съвет и предстоящи обществени обсъждания

Съобщение за провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка на проекта на ОУП на община Симитли

Днес 15.08.2022 г., на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, РИОСВ-Благоевград съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проекта на ОУП на община Симитли и предварителния проект на ОУП на община Симитли

1. Информация за възложителя на плана
Възложител: Община Симитли, област Благоевград
адрес: 2730, гр. Симитли, ул. “Христо Ботев“ № 27
тел./факс: 0748/72138 / 0748/72231
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Кмет на община Симитли: Апостол Стефанов Апостолов
Лице за контакт: инж. Венцислав Методиев – директор на дирекция СУСКЕЕПП, e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., GSM 0882444823

2. Орган, отговорен за приемането на плана
Съгласно чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията Общият устройствен план се одобрява с решение на Общински съвет Симитли.

3. Обща информация за предложения план / програма
а) основание за изготвяне на плана / програмата – нормативен или административен акт:
Общият устройствен план на община Симитли се изработва въз основа на Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на община Симитли, прието с Решение № 348/20.10.2016 г. на Общински съвет Симитли, в съответствие с чл.125 от ЗУТ. Съгласно изискванията на чл.125, ал.6 и 7 от ЗУТ, Техническото задание е съгласувано с РИОСВ – Благоевград.

б) период на действие и етапи на изпълнение на плана / програмата:
Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и чл.17, ал.3 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период 15-20 години. Съгласно Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на община Симитли, настоящият ОУП е с прогнозен период 20 години.
Етапите на изпълнение на плана са:
1. Провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка (ДЕО) към ОУП, по реда на чл. 20, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършвапе на екологична оценка на планове и програми
2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;
3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО) на екологичната оценка към проекта на ОУП;
4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;
5. 14 дни преди окончателното приемане на ОУП се съгласува справка по чл. 29 включваща анализ на:
- съответствието на плана с основните резултати и препоръки от документацията по ЕО, с резултатите от консултациите, с условията, мерките и ограниченията в становището по ЕС);
- съответствието на плана с обоснованата в становището по ЕО алтернатива по чл. 26, ал. 2, т. от Наредбата за ЕО за постигане целите на плана;

в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;
Общият устройствен план на община Симитли е с общински териториален обхват в област Благоевград. Община Симитли е разположена в югозападната част на страната на обща площ 553 кв.км. Обхватът на разработката включва землищата на всички 18 населени места на територията на община Симитли: град Симитли – общински център и 17 села: с. Брежани, с. Брестово, с. Горно Осеново, с. Градево, с. Докатичево, с. Долно Осеново, с. Железница, с. Крупник, с. Мечкул, с. Полена, с. Полето, с. Ракитна, с. Сенокос, с. Сухострел, с. Сушица, с. Тросково, с. Черниче.

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);
Защитени територии по смисъла на ЗЗТ и Защитени зони от екологичната мрежа ”Натура 2000” на територията на община Симитли:
Съгласно класификацията на защитените територии (Закон за защитените територии, 1998 год.) на територията на община Симитли попадат: части от два национални парка, една защитена местност и една природна забележителност:
- Национален парк „Рила“;
- Национален парк „Пирин“;
- ЗМ „Находище на осилест здравец“;
- Пирамида от гранит в местността Момина скала.
На територията на община Симитли попадат няколко защитени зони от Натура 2000:
- за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна – BG0000209 „Пирин”, BG0000495 „Рила”, BG0000636 „Ниска Рила”, BG0000366 „Кресна - Илинденци”, BG0001022 „Орановски пролом - Лешко”;
- за опазване на дивите птици - BG0000209 „Пирин”, BG0000495 „Рила”, BG0002126 „Пирин буфер”, BG0002129 „Рила буфер”, BG0002003 „Кресна”.

д) основни цели на плана/програмата:
Главната цел на Общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Симитли природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.
Целите, чието изпълнение предпоставя постигането на главната цел
Цели на социално-икономическото развитие:
• Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура;
• Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно-историческото наследство и природните забележителности;
• Създаване на условия за развитието на социалната и техническата инфраструктури;
• Стимулиране на публично-частното партньорство в дейностите, осигуряващи социално-икономическото развитие;
• Осигуряване реализацията на външни инвестиционни инициативи, значими за социално-икономическото развитие на общината.
Цели на устройственото развитие:
• Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на общината в граници, които да не накърнят целостта и стабилността на природната и среда;
• Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на стратегическите документи по Закона за регионално развитие (ЗРР), както и на общински, регионални и национални инфраструктурни проекти;
• Прилагане на устройствени принципи за по-нататъшно изграждане на техническата инфраструктура в населените места и останалите обитавани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти, при търсене на максимален баланс между инвестирането и запазването на уникалността на прилежащите територии, както на територията на община Симитли, така и на съседните общини;
• Планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнения цикъл на общината на природното и културното наследство, с оглед устойчивост и взаимно стимулиране при развитието на всички системи.
Основните задачи на Общия устройствен план на общината произтичат от
нормативната уредба и установената практика и съобразно спецификата на местните условия и са със следното съдържание:
• Определяне на общата структура на територията и преобладаващото предназначение на структурните й части;
• Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по предходната точка, при спазване на режимите, установени със специални закони;
• Усъвършенстване на социалната инфраструктура;
• Развитие на комуникационно-транспортната инфраструктура на общината;
• Развитие на техническата инфраструктура, определяне разположението на мрежите и съоръженията й на територията на общината, както и на връзките й с териториите на съседните общини, с обекти от регионално и национално значение;
• Определяне на териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки и начини на устройство и защита;
• Регулиране на взаимодействието между устройството на територията на общината и природната и среда, с оглед нейното опазване. Регламентиране на допустимото натоварване на естествените рекреационни и други ресурси с оглед опазването им;
• Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно-историческото наследство и природните забележителности;
• Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на последователност на реализирането им във времето.
Екологичната оценка цели и да допринесе за интегрирането на въпросите на околната среда в изработването на ОУП на Община Симитли и да осигури по-високо ниво на защита на околната среда и постигане на устойчиво развитие.

е) финансиране на плана/програмата (например държавния и общинския бюджет, международни програми, финансови институции);
Проектът на Общ устройствен план на Община Симитли се осъществява чрез финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и собствени средства от бюджета на общината.

ж) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата и наличие на нормативно регламентирано изискване за обществено обсьждане или друга процедурна форма за участие на обществеността:
1. Заинтересованите лица могат да изразят писмено своите становища по доклада за ЕО, по реда и сроковете на чл. 20, ал. 1, т. 1 „а-г” и т. 2 „а-в” от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
2. Съгласуване на мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана по отношение на околна среда и човешко здраве, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредбата за екологична оценка;
3. Обществено обсъждане (по чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията) на екологичната оценка към проекта на ОУП;
4. Издаване на становище на Директора на РИОСВ за съгласуване на плана;

з) Орган, отговорен за прилагането на плана;
Контролният орган по реда на Закона за устройство на територията - кмета на Община Симитли;

4. Орган за приемане/одобряване/утвърждаване на плана/програмата;
Съгласуване на Предварителният проект на ОУП от Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Решение на Общински съвет Симитли за одобряване на окончателния проект на ОУП.

5. Място за публичен достьп и време за запознаване с доклада за екологична оценка кьм Общ устройствен план и лице за контакти:
Публичен достъп до екологичната оценка и Предварителния проект на ОУП на Община Симитли е осигурен на адрес httpshttps://simitli.bg/ В сградата на Община Симитли Общинска администрация, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, на адрес Община Симитли, Област Благоевград, ПК. 2730 гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27 в залата на общински съвет - Симитли
Кмет на Община Симитли – Апостол Стефанов Апостолов
Лице за контакти : инж. Венцислав Методиев – директор на дирекция СУСКЕЕПП, e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., GSM 0882444823

6. Срок за изразяване на становище по екологичната оценка на ОУПО и Предварителния проект на ОУПО Симитли:
40 дни от датата на публикуване на съобщението считано от 08.08.2022 г. до 16.09.2022г. /включително/

7. Начин на изразяване на становищата:
Становища могат да се депозират:
- на пълен пощенски адрес: Община Симитли, Област Благоевград, ПК. 2730 гр.
Симитли, ул. ”Христо Ботев” № 27;
- на факс: 0748/72231;
- на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
- в деловодството в сградата на Община Кресна.

Докладът по Екологична оценка към ОУП на Община Симитли подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Проектът на ОУПО подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127, ал.1 от ЗУТ, което ще се състои на 19.08.2022 год. от 14.00 часа, в залата на общински съвет - Симитли