Съдържание

Посетители

В момента има 79  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за издадено Решение № БД-38-П/ 2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград

Съобщение до Г-ЖА НАТАЛИЯ ЩЕРЕВА – УПРАВИТЕЛ НА “СИМУЛ БГ“ ООД, (АКТ. НАИМЕНОВАНЕ „ЗИМУЛ“ ООД), относно издаване на Решение № БД-38-П/ 2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Инсталация за термолизна преработка на биомаса, пластмаса, гуми и други неопасни отпадъци в УПИ XV, кв. 136, поземлен имот с идентификатор 61813.764.20 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

 
СЪОБЩЕНИЕ
ПО ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
 

ДО
Г-ЖА НАТАЛИЯ ЩЕРЕВА
УПРАВИТЕЛ НА “СИМУЛ БГ“ ООД
(АКТ. НАИМЕНОВАНЕ „ЗИМУЛ“ ООД)
гр. София; жк „Илинден“ бл. 129, вх. В, ет. 2, ап. 74

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград съобщава за издадено Решение № БД-38-П/2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологично разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Инсталация за термолизна преработка на биомаса, пластмаса, гуми и други неопасни отпадъци в УПИ XV, кв. 136, поземлен имот с идентификатор 61813.764.20 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител „СИМУЛ БГ“ ООД (по данни от ТР акт. наименование от 11.04.2016 г. - „ЗИМУЛ БГ“ ООД), ЕИК: 202060208, със седалище и адрес на управление: гр. София; жк „Илинден“ бл. 129, вх. В, ет. 2, ап. 74.
Решение № БД-38-П/2017 г. е изпратено с писмо на РИОСВ – Благоевград с изх. № 3836(9)/05.05.2017 г. до седалището на дружеството, но е върнато с отметка „Непотърсено“.

Съобщението и писмото са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград на 11.07.2017 г.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Благоевград на 11.07.2017 г. за период от 14-дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ - Благоевград на ул. „Свобода" № 1, стая № 3 до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че ще считаме писмото за получено.