Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №38-ПР/2003 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №38-ПР/2003 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Хотелски комплекс и балнеология“ в имот №086005, масив 86, землище на с. Баня, община Разлог

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) относно реализацията на инвестиционно предложение за изграждане на за „Хотелски комплекс и балнеология“ в имот №086005, масив 86, землище на с. Баня, община Разлог, с възложител „Табак Техник“ ЕООД, за което е издадено Решение №38-ПР/2003 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.
При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение №38-ПР/2003 г. е загубило правното си действие.