Съдържание

Посетители

В момента има 209  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №14-ПР/2003 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №14-ПР/2003 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ „Еленков чарк“ на река Градевска в имот № 092013 по плана на земеразделяне на с. Градево, общ. Симитли, обл. Благоевград

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) относно реализацията на инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ „Еленков чарк“ на река Градевска в имот № 092013 по плана на земеразделяне на с. Градево, общ. Симитли, обл. Благоевград с възложител: СД „ЕТИКОМ – НАКОВ И СИЕ“, ЕИК: 101109402, гр. Благоевград, за което е издадено Решение №14-ПР/2003 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение №14-ПР/2003 г. е загубило правното си действие.