Съдържание

Посетители

В момента има 276  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №15/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в имот с идентификатор 04279.608.12 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел осигуряване на вода за охлаждане на технологичните съоръжения и климатизация на халета на металообработващ цех"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С инвестиционното предложение се предвижда в имот с идентификатор 04279.608.12 да се изгради сондажен кладенец с проекта дълбочина 18 м. Добиваната вода ще се ползва за охлаждане на технологични съоръжения и климатизация на халета на към „Металообработващ цех – кв. Грамада". Предвижда се годишно да се добива 2000 - 2500 м3 вода.
Заявеното инвестиционно предложение за изграждане на тръбен кладенец попада в обхвата на т. 2, буква "г" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно информацията в приложената документация и от направената справка относно местоположението на инвестиционното предложение, се установи, че предвижданията на настоящето инвестиционно предложение не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
- защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.);
- защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС".
На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която така заявеното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000", включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0002107 „Бобошево" и BG0001022 „Орановски пролом - Лешко".
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Благоевград и директора на БДЗБР-Благоевград