Съдържание

Посетители

В момента има 230  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №10/2015 г.

Инвестиционно предложение: "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.518.24 и с площ 23659 кв. м, местност „Кукурево/Камено" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград" и "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.519.28 и с площ 14125 кв. м, местност „Кукурево" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционните предложения се предвижда в поземлен имот с идентификатор 61813.518.24 и с площ 23659 кв. м и в граничещ с него поземлен имот с идентификатор 61813.519.28 и с площ 14125 кв. м да бъдат изградени 73 бр. ваканционни къщи за сезонно обитаване.
За достъп до имотите ще се използва съществуващ полски път, който се предвижда да бъде баластриран.
Захранването с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от съществуващ уличен водопровод, посредством новопроектиран уличен водопровод с дължина около 700 м до поземлен имот с идентификатор 61813.519.28. Водопроводното отклонение за поземлен имот с идентификатор 61813.518.24 ще преминава през поземлен имот с идентификатор 61813.519.28. Формираните битови отпадъчни води ще се отвеждат в изгребни ями, които ще бъдат изградени в имотите.
С цел захранване на имотите с ел. енергия се предвижда изграждане на трафопост в поземлен имот с идентификатор 61813.518.24. Захранването на трафопоста с ел. енергия ще се осъществи от минаващ до имота ел. провод.
Предвид горе изложеното Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение за изграждане на ваканционни къщи за сезонно обитаване в имот с обща площ над 10 дка попада в обхвата на т. 35, буква „а" на Приложение № 1 към чл. 92, ал. 1, т. 1 на ЗООС и подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).
Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 2 от Наредбата за ОВОС с оценката на въздействие върху околната среда се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие на като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие. Предвид това процедурата по задължителна оценка на въздействие върху околната среда ще се извърши за инвестиционното предложени в неговата цялост „Изграждане на 73 бр. ваканционни къщи за сезонно обитаване в поземлен имот с идентификатор 61813.518.24, местност „Кукурево/Камено" и поземлен имот с идентификатор 61813.519.29, местност „Кукурево" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с обща площ 37784 кв. м".
Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Горецитираните имоти, трасето на водопровода, вкл. пътят за достъп до обекта, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Заявената площ отстои на около 110 м от границите на защитена зона BG0000626 "Круше" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на задължителна ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.
След анализ на представената информация и на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000626 "Круше".
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Разлог