Съдържание

Посетители

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №9/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот №009002 с площ с площ 50.00 дка в местността „Блатото", землище на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в имота да се изгради отопляема оранжерия с площ 5.3 дка за отглеждане на зеленчуци, сграда манипулационна, котелно и офис. Оранжерията ще бъде от метални конструкции и покрита с полиетиленово фолио. За отоплението е предвидено да се ползва котел на метан с мощност 930 кW. Предвижда се изграждане на капкова система за напояване, която ще се захранва с вода от съществуващ сондаж в имот №009001 – регистриран в БДЗБР, гр. Благоевград с вх. №Р-1835/13.11.2006 г. Годишно за нуждите на оранжерията се предвижда да се ползват 10600 м3 вода.
Електрозахранването се предвижда да се осъществи от съществуващ трафопост в имот №057002, чрез изграждане на подземен ел. провод с дължина около 210 м, преминаващ по полски път.
Предвижда се за питейно-битови нужди да се ползва бутилирана вода и поставяне на химическа тоалетна.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно информацията в приложената документация и от направената справка относно местоположението на гореописаното инвестиционно предложение, се установи, че:

  • инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии;
  • инвестиционното предложение попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), процедурата по оценка за съвместимостта на настоящето инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай чрез процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава трета от същата.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница" на етапа на внесена от възложителя информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и кметство с. Спатово и до директора на БДЗБР-Благоевград