Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №47/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжериен комплекс в имот №027001, местност „Студената вода“, землище на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в поземлен имот № 027001 и с площ 08.012 дка да бъдат изграден оранжериен комплекс с обща площ 6,7 дка, състоящ се от:
- оранжериен блок А с площ от 1104 м2 ;
- оранжериен блок Б с площ от 2520 м2;
- оранжериен блок С с площ от 2280 м2;
- сервизна сграда с административно-битова част и технически и технологичен сервиз - 248 м2;
- приемно помещение - 122 м2;
- разсадно помещение - 384 м2;
- сглобяем резервоар от отворен тип с плаващо защитно покритие /надземно водохранилище/ с обем 300 м3.
За отопление ще се използва комбиниран котел на пелети и твърдо гориво с мощност 60 кW.
За напояване на зеленчуковите насаждения се предвижда изграждане на система за капково напояване, захранена с вода от водопроводна мрежа на „Напоителни системи“ – клон „Струма Места“.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 107/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС , поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница”
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и кметство с. Склаве, и директора на БДЗБР