Съдържание

Посетители

В момента има 54  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №35/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци в имот №038006 с площ 6.901 дка в местността „Падарката“, землище на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в имота да се изгради оранжериен комплекс за производство на зеленчуци. Оранжериите ще бъдат от готови профили, покрити с полиетилен. За напояване на растенията е предвидено изграждане на капкова система, която да бъде захранена с вода от мрежата на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма – Места на базата на сключен договор. Годишно за напояване е предвидено да се ползват 6200 м3 вода. За отоплението се предвиждао да се ползва котел на пелети с мощност 400 кW.
Електрозахранването се предвижда да се осъществи от преносната мрежа на с. Хотово, чрез подземно положен кабел с дължина около 1000 м и трасе по полски път.
За питейни нужди на работещите се предвижда да се осигурява бутилирана вода и поставяне на химическа тоалетна.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Предвижданията на настоящето инвестиционно предложение не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
- защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.);
- защитена зона BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-283/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 29/2010 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС” и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитераната защитена зона предвид чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие по реда на глава трета от Наредбата за ОС.
След преглед на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която така заявеното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002072 „Мелнишки пирамиди“.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански, кметство с. Хотово и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.