Съдържание

Посетители

В момента има 327  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №34/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Създаване на черешови градини в имоти № 009023 с площ 5.036 дка и № 009038 с площ 4.871 дка в местността „Никокош”, землище на на с Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград, и имот № 020020 с площ 17.374 дка в местността „Америка”, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда създаване на черешови градини в имоти №009023 с площ 5.036 дка и №009038 с площ 4.871 дка в местността „Никокош”, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград, и имот №020020 с площ 17.374 дка в местността „Америка”, землище на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград, която включва следните дейности: подготовка на терена за засаждане – разораване, засаждане на посадъчния материал на подпорна конструкция, състояща се от стоманобетонови колове и подцинкована тел, торене, напояване, третиране с биопрепарати за растителна защита и беритба. Необходимите количества вода за напояване на черешовата град ще се осигурява с цистерна, която ще се пълни от Главен напоителен канал „Ляв Гара Пирин”. Предвижда се на декар на бъдат засадени около 150 бр. фиданки на разстояние 1.50 на 3.50 м или общо около 4100 бр. фиданки. С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нови пътища, електропровод, водопровод и канализация.
Предвид горе изложеното така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Горецитираните имоти, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същите попадат в границите на две защитени зони по Закона за биологичното разнообразие: BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.) и BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираните горе защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002003 “Кресна”, определен със заповедта за обявяването й.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002003 “Кресна” и BG0000366 “Кресна - Илинденци”.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Кресна, кметство с. Долна Градешница и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.