Съдържание

Посетители

В момента има 121  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №33/2015 г.

Инвестиционно предложение:„Изграждане на овцеферма с капацитет 720 бр. животни в имот №012042, землище на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в имота да се изгради овцеферма с капацитет 720 бр. овце-майки за производство на мляко и разплодни животни. Фермата ще включва 5 бр. сгради - 2 сгради за овце-майки, сграда за отглеждане на млади агнета, доилна зала и прилежащи помещения, помещение за отглеждане на кочове и изкуствено осеменяване и административна сграда. Предвидена е РЗП от 1750 м2.
Електроснабдяването на обекта е предвидено да се осъществи от собствен дизелов генератор.
С цел осигуряване на необходимите количества вода за нуждите на работещите и за отглеждане на животните в количества 16 200 м3/годишно е предвидено изграждане на собствен водоизточник с предполагаема дълбочина 15 м.
Формираните отпадъчни води ще се заустват в изгребна яма. Ще бъде изградена и торова площадка за съхранение на торовата маса, получена при отглеждане на животните.
Достъп до имота се предвижда да бъде осигурен през имот №012030.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „д“ и т. 2 буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007 г. (обн. ДВ, бр. 85/2007 г. изм. и доп.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Гърмен, кметство с. Лещен и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“