Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №32/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерия за отглеждане на зеленчуци в имот №003007 с площ 3.759 дка в местността „Шопов гроб“, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в имота да се изградят три оранжерийни блока за производство на зеленчуци – домати и краставици. Оранжериите ще бъдат от готови профили, покрити с полиетилен. Предвидено е изграждане на капкова система за напояване на растенията, която да бъде захранена с вода от мрежата на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма – Места на базата на сключен договор.
Електрозахранването се предвижда да се осъществи от преносната мрежа на с. Ново Делчево, чрез подземно положен кабел с дължина около 80 м и трасе по полски път.
За питейни нужди на работещите се предвижда да се осигурява бутилирана вода и поставяне на химическа тоалетна.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.28/2010 г.) и BG0001023 „Рупите-Струмешница”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.
След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002098 “Рупите” и BG0001023 „Рупите-Струмешница”.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански, кметство с. Ново Делчево и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“