Съдържание

Посетители

В момента има 250  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №31/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на овощни градини в имоти №№ 124010, 070001 и 061010, местност „Арго“ и имот №084001, местност „Ормано“ в землище на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в посочените имоти с обща площ от 79.908 дка да се създаде овощна градина с трайни насаждения от череши и капкова система за напояването им. За снабдяването на капковата система с вода е предвидено в имот №124010 да бъде изграден собствен водоизточник с предполагаема дълбочина до 25 м. Годишно за напояване се предвижда да се ползват 23968 м3 вода. Във всички имоти ще бъде изградена система за защита от градушка, състояща се от бетонови колове с височина 4.5 м, стоманени въжета и мрежа против градушка. Предвижда се ограждане на имотите с ажурна ограда с височина 1,6 м, изпълнена от стоманобетонни колове и поцинкована мрежа.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ и т. 2 буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Имоти №084001 и №070001, попадат изцяло в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 - BG0001023 „Рупите-Струмешница”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 107/2007 г.). Имот № 061010 попада частично в границите на защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница”.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираната горе защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС.
Преценка за вероятна степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони в изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще бъде извършена на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС“.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански, кметство с. Хърсово и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“