Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №27/2015 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти с идентификатори 56126.4.100 и 56126.4.49 с площ 856 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда в имот с идентификатор 56126.4.100 и площ 856 м2 да се изградят две къщи за гости и една къща в имот с идентификатор 56126.4.49 и площ 856 м2. Предвидено е всяка от къщите да бъде с капацитет три спални за настаняване и във всеки имот да се обособят по три броя паркоместа.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи чрез изграждане на трафопост в имот 56126.4.100, който ще бъде захранен с подземно положен кабел с дължина около 65 м и трасе преминаващо през имоти с идентификатори 56126.4.239 и 56126.4.26 – полски пътища.
С цел осигуряване на вода за питейно-битови нужди на бъдещите къщи в количество 1-1.5 л/сек. се предвижда да се изгради собствен водоизточник с предполагаема дълбочина 50 – 70 м в имот с идентификатор 56126.4.49.
За заустване на отпадъчните води е предвидено във всеки имот да се изгради изгребна яма.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Предвижданията на настоящето инвестиционно предложение не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. На-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0000167 „Беласица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”.
На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която така заявеното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, включително и върху най-близо разположената защитена зона BG0000167 „Беласица“.
Предвижданията на настоящето инвестиционно предложение не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. На-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.052010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Петрич и директора на БДЗБР