Съдържание

Посетители

В момента има 169  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2015 г.

Съобщение №26/2015 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на пристройка, предназначена за гаражи и лекарски кабинет към съществуваща жилищна сграда в УПИ ІІІ в кв. 24 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда към съществуващата в имота жилищна сграда да се изгради двуетажна пристройка, в която на първия етаж да се обособят два гаража, лекарски кабинет с чакалня и санитарно помещение, а на втория - апартамент.
Имотът е с изградена техническа инфраструктура – захранен с електроенергия и вода, отпадъчните води се отвеждат в канализационната мрежа на селото.
Заявеното инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква „б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда, по смисъла на §1, т. 29в, подточка “б” от Допълнителните му разпоредби и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС .
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Предвижданията на настоящето инвестиционно предложение не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. На-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.052010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”.
На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която така заявеното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, включително и върху най-близо разположената защитена зона BG0002076 „Места“.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Гърмен и кметство с. Дебрен